Filosofische Praktijk Moors

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden, van toepassing op de diensten van Filosofische Praktijk Moors, c.q. filosofisch consulent Marleen Moors, hierna te noemen Filosofische Praktijk Moors.

Afspraken en afzeggingen

Wanneer een cliënt een afspraak met Filosofische Praktijk Moors wenst af te zeggen, dient hij of zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per email te doen. Wanneer een afspraak voor een gesprekssessie langer dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, dan zal het honorarium voor de sessie niet in rekening gebracht worden. Wordt de afspraak minder dan 24 uur van te voren door de cliënt afgezegd, of wordt ze in het geheel niet of niet op reguliere wijze afgezegd terwijl de cliënt op het afgesproken tijdstip verstek laat gaan, dan wordt het honorarium voor de sessie volledig in rekening gebracht.

Wanneer een cliënt meer dan 20 minuten te laat op een afspraak verschijnt, vervalt de sessie. Is de cliënt minder dan 20 minuten te laat, dan kan de sessie voortgang vinden, maar deze zal eindigen 50 minuten na de afgesproken aanvangstijd.

Een kennismakingsgesprek kost €60 inclusief btw. Wie zonder bericht verstek laat gaan of te laat afzegt, is evenwel het uurtarief verschuldigd. Een regulier consult kost €80 inclusief btw en duurt ongeveer 60 minuten. 

Filosofische Praktijk Moors houdt zich het recht voor, door omstandigheden gedwongen een gesprekssessie of andere activiteit af te gelasten. In dat geval zal elke betrokken cliënt hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld. Cliënten dienen er in dit verband voor te zorgen dat zij telefonisch bereikbaar zijn.

Beperkte verantwoordelijkheid

Filosofische Praktijk Moors verzorgt gesprekssessies, workshops, lezingen en cursussen van hoge kwaliteit, maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die cliënten verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening van Filosofische Praktijk Moors opgedaan.

Filosofische Praktijk Moors  sluit cliënten met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand uit, maar biedt hen nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp; daarvoor zijn zij op andere hulpverleners aangewezen.

Betaling en tarieven

Cliënten ontvangen een- of tweemaal in de maand een nota voor geleverde diensten. Desgewenst kan voor gesprekssessies ook ter plekke contant betaald worden.

Particuliere cliënten betalen het tarief zoals gepubliceerd op de website van Filosofische Praktijk Moors, www.marleenmoors.com. Bedrijven en organisaties die diensten inkopen bij Filosofische Praktijk Moors doen zulks op basis van een offerte, door Filosofische Praktijk Moors op verzoek opgemaakt. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Filosofische Praktijk Moors verstuurt elektronische nota’s (per email); papieren nota’s zijn mogelijk op aanvraag. Nota’s dienen te worden voldaan binnen de op de nota vermelde betalingstermijn. Voor elke week of deel van een week waarmee deze betalingstermijn wordt overschreden, is de cliënt rente- en administratiekosten ter hoogte van 10 euro exclusief BTW verschuldigd. Te laat betaalde vorderingen zijn, inclusief de bijkomende rente- en administratie kosten, onmiddellijk opeisbaar.

Garantie

Een cliënt die onmiddellijk na afloop van een gesprekssessie te kennen geeft niet tevreden te zijn over de zojuist door Filosofische Praktijk Moors geleverde prestatie is in verband met diezelfde prestatie Filosofische Praktijk Moors geen betaling verschuldigd.

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de administratie van Filosofische Praktijk Moors. Filosofische Praktijk Moors gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens en zal deze nimmer ter hand stellen aan derden, behalve wanneer daartoe een onontkoombare wettelijke verplichting bestaat.

Al hetgeen dat tijdens individuele gesprekssessies aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Geschillen

Wanneer tussen cliënt en filosofisch consulent een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekssessies kan worden opgelost, dan worden de sessies stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde sessies, dan wel betaling van reeds genoten sessies) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 2 weken te doen plaatsvinden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen

Filosofische Praktijk Moors behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënten daarvan vooraf of achteraf in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds te zien op de website www.marleenmoors.com.

Filosofische Praktijk Moors staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56033850. BTW: NL150031981B01.

Laatste wijziging: 10 mei 2016.

Filosofische Praktijk Moors - Willem Beukelsstraat 32 - 1097 CT Amsterdam -